Informuję, iż w związku z epidemią zaczęłam świadczyć usługi na rzecz organów samorządu terytorialnego, innych jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorców polegające na indywidualnych konsultacjach/szkoleniach przez Skype’a z zakresu:

  1. decyzji środowiskowych
  2. problematyki wycinki drzew
  3. problematyki zwierząt
  4. procesu inwestycyjnego:
    • planowania przestrzennego,
    • prawa budowlanego
  5. prawa wodnego
  6. oraz KPA.

Szkolenie trwa 2,5-3 godziny – cena w przedziale 250-450 zł netto – i obejmuje m.in. odpowiedzi na podane wcześniej przez uczestnika pytania oraz jest dostosowane do jego konkretnych potrzeb.

Szkolenia

Szkolenia

Kancelaria Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego Agnieszka Masłowska-Gądek posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Radca prawny, doradca podatkowy Agnieszka Masłowska-Gądek jest doświadczonym trenerem szkoleń prawnych, szkoliła urzędników i przedsiębiorców, zarówno w formule szkoleń otwartych, zamkniętych, jak i w projektach unijnych.

Zakres prowadzonych szkoleń:

 Kodeks postępowania administracyjnego
 Postępowanie egzekucyjne w administracji
 Prawo ochrony środowiska
 Prawo wodne
 Problematyka odpadów
 Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, administracyjne kary pieniężne za usunięcie zieleni bez zezwolenia
 Ocena oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe, ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
 Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
 Wymogi prawa ochrony środowiska dla przedsiębiorców
 Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
 Prawo budowlane
 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 Prawo pracy
 Prawo cywilne
 Prawo gospodarcze
 Prawo zamówień publicznych
 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, problematyka „opłat śmieciowych” – egzekucja należności, udzielanie ulg
 Ordynacja podatkowa

Zapraszam do składania zapytań ofertowych organy administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorców, firmy szkoleniowe.

Dysponuję salą szkoleniową w centrum Krakowa, wystarczy zebrać grupę 5 osób, a zorganizuję szkolenie. Prowadzę szkolenia na terenie całej Polski, w tym szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego.

Usługi prawne

Obsługa prawna

Kancelaria Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego Agnieszka Masłowska-Gądek świadczy kompleksowe usługi pomocy prawnej dla osób fizycznych , przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych organów administracji.
Zakres usług:

 Porady prawne, pisma procesowe
 Zastępstwo prawne przed organami administracji (w tym Krajową Izbą Odwoławczą, Regionalną Izbą Obrachunkową), sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym
 Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
 Sporządzanie i opiniowanie umów
 Sporządzanie opinii prawnych
 Negocjacje
Przykładowe sprawy prowadzone przez Kancelarię:

 Sprawy z zakresu prawa administracyjnego
 Sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska
 Prawo inwestycji budowlanych
 Zamówienia publiczne – usługi prawne dla Zamawiających i Wykonawców
 Doradztwo podatkowe
 Sprawy gospodarcze, w tym dochodzenie należności
 Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 Sprawy o separację lub rozwód, w tym sprawy z zakresu podziału majątku po ustaniu małżeństwa
 Sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 Sprawy o świadczenia alimentacyjne
 Sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
Pakiet samorząd terytorialny, inne organy administracji:

 audyt prawny prowadzonych postępowań administracyjnych i podatkowych
 sporządzanie lub korekta projektów decyzji, postanowień oraz innych pism procesowych
 sporządzanie projektów uchwał
 opinie prawne
 doradztwo
 szkolenia otwarte
 szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego (dla urzędników, radnych, pracowników jednostek podległych)
 obsługa prawna Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych