Prawo wodne – zmiany w zakresie pozwoleń zintegrowanych

Z dniem 20 września 2018 r. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722 cyt. dalej jako noweliz. Pr. wod.) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799,
z późn. zm. cyt. dalej jako POŚ ) w zakresie pozwoleń zintegrowanych.

Zmieniony krąg stron postępowania:

I tak zgodnie ze zmienionym art. 185 ust. 1a POŚ stronami postępowania o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmującego korzystanie z wód – wiążące się z poborem wód lub wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi – są odpowiednio podmioty, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a więc Wody Polskie – w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych; minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
Zgodnie z przepisem przejściowym do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy (więc przed 20.09.2018 r.) dotyczących pozwoleń zintegrowanych obejmujących korzystanie z wód w zakresie poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi stosuje się przepis art. 185 ust. 1a POŚ w brzmieniu dotychczasowym (art. 12 ust. 2 noweliz. Pr. wod.).
Ponadto znowelizowano art. 202 ust. 1 POŚ, art. 203 ust. 3 POŚ, art. 208 ust. 1 POŚ oraz art. 211 ust. 1 POŚ, celem umożliwienia organom ustalania w pozwoleniach zintegrowanych warunków dla emisji ścieków do wód i do ziemi.
Art. 202 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, bez zalecania jakiejkolwiek techniki czy technologii”.
Znowelizowany Art. 203 ust. 3 POŚ stanowi, iż na wniosek prowadzącego instalacje, o których mowa w art. 201 ust. 1, pozwoleniem zintegrowanym można objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca takiego pozwolenia, ustalając dla nich warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii na zasadach określonych dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Art. 208 ust. 1 POŚ otrzymał brzmienie: „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji – wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód”.
Zgodnie ze zmienionym art. 211 ust. 1 POŚ pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Art. 12 ust. 1 noweliz. Pr. wod. stanowi, iż do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących pozwoleń zintegrowanych, o których mowa w art. 202 ust. 1, art. 203 ust. 3, art. 208 ust. 1 oraz art. 211 ust. 1 POŚ, stosuje się przepisy POŚ w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a więc od 20.09.2018 r. obowiązują już nowe zasady ustalania emisji w pozwoleniach zintegrowanych.