Promesa wydania pozwolenia wodnoprawnego – aktualny stan prawny wraz z omówieniem zmian od 20.09.2018 r.

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. ustawa z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) zawiera w art. 412 instytucję przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego (tzw. promesa).

Zakład zamierzający prowadzić działalność wymagającą pozwolenia wodnoprawnego może się ubiegać o przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Przyrzeczenia tego może udzielić, w drodze decyzji, organ właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych.

W postępowaniu o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 389-393 oraz art. 395-411 (dot. wydawania pozwoleń wodnoprawnych).

W decyzji określa się okres ważności przyrzeczenia, z tym że ten okres nie może być krótszy niż rok.

W okresie ważności przyrzeczenia organ właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych nie może odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 399.

Zgodnie z art. 399 Pr. wod. wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli:
1) projektowany sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8;
2) projektowany sposób korzystania z wód dla celów energetyki wodnej nie zapewni wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony.

Wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się także, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków.

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2018 r., poz. 1722), która weszła w życie 20 września 2018 r. dodano do art. 412 Pr.wod. ust. 3a zgodnie z którym, jeżeli przedmiotem wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego są usługi wodne lub korzystanie z wód związane z urządzeniem wodnym, które nie zostało wykonane do dnia złożenia takiego wniosku, wniosek o udzielenie takiego przyrzeczenia może zostać złożony nie wcześniej niż z dniem złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tego urządzenia wodnego albo wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania takiego pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto, dopisano do ustawy ust. 3b w art. 412, stanowiący, iż składając wniosek o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne lub korzystanie z wód związane z urządzeniem wodnym, które nie zostało wykonane do dnia złożenia takiego wniosku, wnioskodawca nie jest obowiązany dołączać informacji lub dokumentów, które były dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego albo do wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z obowiązującym od 20.09.2018 r. ust. 6 w art. 412 Pr. wod. w przypadkach innych niż określone w art. 393 ust. 1-3 (określa pierwszeństwo w uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych), od dnia złożenia wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, nie wydaje się pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu ani nie udziela się przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu w zakresie objętym tym wnioskiem.

Ponadto, dodano do art. 412 ust. 7 zawierający zasadę, iż w okresie obowiązywania przyrzeczenia udzielenia pozwolenia wodnoprawnego nie wydaje się pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu ani nie udziela się przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu, w zakresie objętym udzielonym przyrzeczeniem.

Dopisany do art. 412 ust. 8 zawiera upoważnienie dla minister właściwego do spraw gospodarki wodnej do określenia wzoru wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i zamieszczenia tego wzoru w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu zapewniającego jego obsługę oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.