Zasady dopuszczalnych zabiegów w obrębie korony drzewa zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami ustawy o ochronie przyrody

Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm. cyt. dalej jako uop) prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym... Czytaj więcej

Promesa wydania pozwolenia wodnoprawnego – aktualny stan prawny wraz z omówieniem zmian od 20.09.2018 r.

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. ustawa z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) zawiera w art. 412 instytucję przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego (tzw. promesa). Zakład zamierzający prowadzić działalność wymagającą pozwolenia wodnoprawnego może się ubiegać o przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Przyrzeczenia tego może... Czytaj więcej

Krąg stron postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej po 1 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. cyt. dalej jako uuiś) wprowadzana nowym Prawem wodnym... Czytaj więcej

Prawna ochrona drzew i krzewów w kontekście nowej ustawy Prawo wodne

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może w drodze decyzji nakazać usunięcie drzew lub krzewów (art. 88... Czytaj więcej

Naruszenie stosunków wodnych w świetle nowego Prawa wodnego

W dniu 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo wodne, zmieniająca w pewnym zakresie sposób orzekania przez organ wykonawczy gminy (wójt/burmistrz/prezydent miasta) w sprawie tzw. sporów wodnych – nakazów wydawanych na gruncie art. 29 aktualnie obowiązującego Prawa wodnego. Prześledźmy aktualnie obowiązujące oraz wchodzące w życie 1 stycznia... Czytaj więcej