Prawna ochrona drzew i krzewów w kontekście nowej ustawy Prawo wodne

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może w drodze decyzji nakazać usunięcie drzew lub krzewów (art. 88... Czytaj więcej