Prawo ochrony środowiska

 • Zastępstwo prawne przed organem administracji I i II instancji oraz sądami administracyjnymi we wszelkiego rodzaju sprawach administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska
 • Porady prawne z zakresu prawa ochrony środowiska
 • Sporządzanie wniosków, podań, innych pism procesowych w toku postępowań
 • Sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg do WSA, skarg kasacyjnych
 • Pomoc w przygotowaniu się do kontroli organu ochrony środowiska
 • Przykładowe sprawy prowadzone przez Kancelarię:
  • sprawy dotyczące zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
  • sprawy administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia lub zniszczenie zieleni
  • sprawy naruszenia stanu wód na gruncie
  • sprawy dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • sprawy związane z nakazem usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania (magazynowania)
  • sprawy dotyczące uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych (zgłoszeń wodnoprawnych)
  • sprawy dotyczące zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  • sprawy dotyczące pozwoleń emisyjnych
  • sprawy z zakresu Prawa geologicznego i górniczego
  • sprawy dotyczące obowiązków remediacji lub rekultywacji

Zapraszam do współpracy przy wspólnych projektach specjalistów do spraw ochrony środowiska, projektantów, inwestorów.